НачалоЗа нас За проекта

За проекта

       Until 2010 the Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) together with the Bulgarian Ministry of Economy, Energy and Tourism (MEET, currently MEE) implemented the 'Economic Development and Employment Promotion' (EDEP) programme. By the end of 2010 two components were completed: (1) Industrial Policy Framework Conditions, (2) Promotion of Industrial Policy in Selected Sectors' and (4) Coordination of the Technical Cooperation with Bulgaria. In 2012 the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) - successor of GTZ and MEE reached an agreement to continue Component (3) Regional Political Dialogue and Partnerships (Regionalpolitischer Dialog und Vernetzung) of the Programme focused on the tourism sector as an important factor for regional and economic development. For the joint implementation of the project by GIZ and MEE a technical unit was established to support the development of the Bulgarian Destination Danube - Focal Point 'Destination Danube' (FPDD). The role of GIZ consists of neutral facilitation and technical assistance in the development of policies, strategies and multilateral communication, in providing expertise for the MEE and in providing GIZ-proven services and tools.
FPDD is a service provider focused on regional economic and tourism development along the Bulgarian Danube that consist of two units. The 'Focal Point - Policy and Coordination Unit' integrated within MEE and the regional 'Focal Point - Service Unit' located in Ruse provide necessary services on request to all regional and local stakeholders in the field of tourism in the Bulgarian Danube Region. 'Focal Point - Policy and Coordination Unit' supports MEE in the processes of control, coordination and implemetation of the EU Strategy for the Danube Region (EUSDR). Both FPDD units assist MEE in the implementation of tourism policy through organizing dialogue meetings with tourism stakeholders from the Danube region, hosting awareness seminars, defining solutions and regionally-based innovative projects in the Region (e.g. tourism cluster), thus empowering the people involed pro- 'Bulgarian Destination Danube'. Additionally, the FPDD unitsfacilitate the organization of confidence-building cross-border measures for the conservation of biodiversity of the Danube.
The main objectives of FPDD are:
- to coordinate regional tourism development,
- to introduce strategies that enable the effective use of the Region’s potential,
- to provide essential means to improve regional competitiveness and to reduce existing intra- and inter-regional and development gaps, especially in the field of tourism.
FPDD provides on request technical support under the following 5 main areas:
• Consulting;
• Capacity-development activities;
• Trainings;
• International networking;
• Assigning temporary experts

В периода до 2010 г. Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) съвместно с българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ, до 2014 г.: Министерство на икономиката / МИЕ, понастоящем Министерство на туризма / МТ) реализира „Програма за насърчаване на икономиката и заетостта“. Към края на 2010 г. са приключени компонентите (1) Рамкови условия на индустриалната политика, (2) Стимулиране на индустриалната политика в избрани сектори и (4) Координация на техническото сътрудничество с България. През 2012 г. Германското Дружество за международно сътрудничество (GIZ) - правоприемник на GTZ - и МИЕ постигат разбирателство за продължаване на Компонент (3) Регионално-политически диалог и партньорства (Regionalpolitischer Dialog und Vernetzung) от програмата, с фокус върху туристическия сектор като важен фактор на икономическото и регионално развитие. За реализация на проекта съвместно от GIZ и МИЕ е създадено техническо бюро за подпомагане развитието на българската Дестинация Дунав – Контактен център „Дестинация Дунав“ (Focal Point 'Destination Danube' - FPDD). Ролята на GIZ се състои в безпристрастно подпомагане и техническа помощ при разработването на политики, стратегии и многостранна комуникация, предоставяне на експертен опит на МИЕ и доказани в практиката на GIZ услуги и инструменти.

FPDD е доставчик на услиги с фокус върху регионалното икономическо и туристическо развитие по българското дунавско крайбрежие, състоящ се от 2 звена. "Контактен център – Политика и Координация", интегриран в рамките на МТ, и регионалното звено "Контактен център – Обслужване", със седалище Русе, предоставят необходимите услуги на всички регионални и местни заинтересовани страни в областта на туризма в българския Дунавски регион. "Контактен център – Политика и Координация" подпомага МТ в процесите на контрол, координация и изпълнение на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR). И двете звена съдействат на МТ при изпълнението на политиката в областта на туризма, чрез организацията на дискусионни срещи със заинтересованите страни в областта на туризма от Дунавския регион, провеждането на семинари с цел информираност, определяне на решения и иновативни проекти в региона (напр. туристически клъстер), по този начин включвайки активно заинтересованите страни в създаването на българската "Дестинация Дунав". В допълнение, звената на Контактния център подпомагат организацията трансгранични мероприятия за опазването на биоразнообразието по поречието на река Дунав.

В своята дейност, FPDD си поставя следните основни цели:

- да съдейства за устойчиво, справедливо и координирано развитие на туризма в Дунавския регион;

- да развива и прилага стратегии за ефективно оползотворяване на потенциала на Дунавския регион;

- да предоставя необходимите средства за подобряване на конкурентоспособността на Региона и за ограничаване разликите във вътрешно- и междурегионално развитие, по-специално в областта на туризма.

FPDD осигурява техническа помощ основно следните 5 области:

- консултантска дейност,

- дейности за развитие на капацитет,

- обучения,

- интегриране в/създаване на международна партньорска мрежа,

- наемане на временни експерти.

 

 

                            Споделете