НачалоРесурси Стратегически документи

Стратегически документи

Проект на Концепция за туристическо райониране на България (bg)

По поръчка на Министерството на икономиката и енергетиката Националният център за териториално развитие изготви проект на Концепция за туристическо райониране на България. Концепцията се подготвя в изпълнение на Закона за туризма и има за цел да дефинира броя, обхвата и седалищата на туристическите райони, чрез които се очаква да се осъществява формирането на регионални туристически продукти и регионалния маркетинг.


Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014 - 2030 (bg)

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030г. систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите и дейностите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности.


Национална програма за развитие: БЪЛГАРИЯ 2020 (bg)  (en)

Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020) е водещият стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г. 


Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012-2022 г. (bg)

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства  в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.


Регионални планове за развитие за периода 2014-2020 г. на районите от ниво 2 (.zip, bg)

Северозападен район 2014-2020 г., приет с Решение на МС № 459 / 01.08.2013 г.
Североизточен район 2014-2020 г., приет с Решение на МС № 460 / 01.08.2013 г.
Северен централен район 2014-2020 г., приет с Решение на МС № 461 / 01.08.2013 г.


Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. (bg, en)


Наръчник за работа на ТИЦ в България, Министерство на икономиката и енергетиката, 2014 (.zip, bg)

Наръчник за работа на ТИЦ в България
Приложение 1 – Предлопжения за нормативни промени
Приложение 2 – Насоки за техническо осигуряване на ТИЦ, свързването им в мрежа и с Единната система за туристическа информация
Приложение 3 – Насоки за планиране на дейността на ТИЦ
Приложение 4 – Единни насоки за стандартизиране на работата на ТИЦ
Приложение 5 – Насоки за развитие на личните и професионалните качества на
работещите в ТИЦ
Приложение 6 – Методика за осъществяване на бенчмарк анализ, примери за
практическо приложение на анализа и кратък вариант на въпросник
Приложение 7 – Форма за регистриране на посетителите в ТИЦ
Приложение 8 – Примерна форма на длъжностна характеристика
Приложение 9 – Примерна форма за оценка на персонала

 


 Споделете