Услуги

 

Групите услуги, които FPDD е в състояние да осигури в полза на своите партньори, могат да се обобщят по следния начин:

 • Осигуряване на техническа подкрепа за планиране на дейността и задълженията на местни, регионални и държавни органи в областта на туризма;
 • Подкрепа за дейности и проекти, гарантиращи изпълнението на регионални планове и програми; мониторинг и оценка на процеса на изпълнение на дейности и проекти в рамките на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, както и друга подкрепа в този контекст; представяне на резултатите пред съответните национални органи;
 • Принос за подобряване на капацитета на региона за селско и местно развитие;
 • Мониторинг на други проекти, реализирани от публичния сектор, частния сектор и неправителствените организации в региона, считани за важни от гледна точка на туризма;
 • Подобряване на сътрудничеството между публичния сектор, частния сектор и неправителствените организации за постигане на целите на регионалното развитие,
 • Организиране и/или провеждане на проучвания по оценка на ресурсите и възможностите на региона, ускоряване на икономическото и социалното развитие и повишаването на конкурентоспособността, както и подкрепа за други изследвания, извършвани от други лица, организации и институции,
 • Подпомагане на МСП и нови предприемачи в областта на туризма чрез сътрудничество със съответните свързани институции по отношение на управление, производство, пoпуляризация, маркетинг, технологии, финанси, структуриране и обучение;
 • Насърчаване на бизнеса в региона и възможностите за инвестиции в сътрудничество със сродни национални и международни институции,
 • Съдействие по всички въпроси, свързани с прилагането на новия Закон за туризма (2013).
 • Засилване на международното сътрудничество с чуждестранни институции и организации и на регионалния капацитет за участие в международни проекти и платформи, които могат да допринесат за икономическото и социалното развитие на региона.
   


Споделете