Програма "Дунав"

Териториалният обхват на Програмата включва участието на държавитe-членки на ЕС: Австрия, България, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг), Хърватия, Унгария, Румъния, Словения и Словакия и държавите кандидат-членки: Босна и Херцеговина, Сърбия, Молдова, Черна гора и 3 области от територията на Украйна: Ивано-Франковска, Закарпатска и Одеса.

За програмния период 2014-2020 г. Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ ще функционира чрез пет приоритетни оси:

  • Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион;
  • Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион;
  • Подобрена свързаност на Дунавския регион;
  • Добре управляван Дунавски регион;
  • Техническа помощ.

Целевите групи и основните типове бенефициенти са национални, регионални и местни власти, както и неправителствени организации.

Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. ще се финансира от Европейския фонд за регионално развитие със средства в размер на 202 095 405 евро, 19 800 000 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ и от Европейския фонд за добросъседство (ЕИД). Средствата от ЕИД не са определени към настоящия момент, но участието на Украйна и Молдова в Програмата е гарантирано съгласно писмо на Европейската комисия.

Допълнителна информация можете да намерите на: http://www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/index.

Свързани документи:

Пълен текст на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 (en)

Приложения към Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 (en)

Резюме на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 (bg)Споделете