Програма за ТГС България - Сърбия

За периода 2014 - 2020 Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 ще функционира чрез четири приоритетни оси:

  • Устойчив туризъм;
  • Младежи;
  • Околна среда
  • Техническа помощ.

Целевите групи и основните типове бенефициенти са централни / регионални и местни органи на властта; културни институти (музеи, библиотеки, художествени  галерии, читалища и др.); образователни институции и обучителни центрове; регионални и браншови агенции за развитие, структури за подкрепа на бизнеса; неправителствени организации и туристически асоциации, и др. Участието им в проекти ще улесни усвояването на знания и обмена на добри практики, ще подобри прилаганите регионални и местни политики за развитие и ще създаде и развие трансгранични партньорства.

Общият бюджет на Програмата е 34 102 251.77 евро, от които 28 986 914.00 евро от Европейския съюз. 

Допълнителна информация можете да намерите на официалния сайт на Програмата: http://www.ipacbc-bgrs.eu/.

Свързани документи:

Пълен текст на Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 (en)

Приложения към Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 (en, .rar)

Резюме на Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020 (bg)Споделете