НачалоПроекти Оперативни програми 2014 - 2020 ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК)

ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК)

 

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. в областта на иновациите, капацитета за растеж на МСП, енергийната и ресурсна ефективност на предприятията. Заложените в нея интервенции са в съответствие с приоритетите на проекта на Иновационната стратегия за интелигентна специализация и Националната стратегия за насърчаване на МСП.

На 02.06.2014 г. УО на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" публикува проекта на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК), отразяващ получените становища и предложения на заинтересованите страни след третото заседание на тематичната работна група (24.04.2014г.) и одобрен от Министерския съвет като основа за водене на преговори беше изпратен по официален път на Европейската комисия.

За повече информация и свързани документи: http://www.opcompetitiveness.bg/module3.php?menu_id=276

Проект на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., след отразяване на официалните коментари на ЕК от 05.12.2014 г., можете да изтеглите тук.

Индикативна годишна работна програма по ОПИК за 2015 г. можете да намерите тук.
 Споделете