НачалоПроекти Оперативни програми 2014 - 2020 ОП "Развитие на човешките ресурси"

ОП "Развитие на човешките ресурси"

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР) ще допринася активно за изпълнението на две от целите на Стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване. 

Проект на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 към м.май 2014 г., одобрен с решение на Министерския съвет, можете да изтеглите тук.Споделете