НачалоРесурси Туристическо законодателство

Туристическо законодателство

Закон за туризма (2013 г.) (bg) (en)

Законът за туризма урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на управлението и контрола в туризма, взаимодействието на държавата и общините при осъществяването на дейностите, свързани с туризма, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в тези дейности Споделете